Bewindvoering


Wat is Bewindvoering?

Bewindvoering (bescherming)

Als u niet meer zelfstandig kunt beslissen over uw geld of bezitting kan beschermingsbewind uitkomst bieden. Wie om psychische/lichamelijke redenen, verkwisting en/of het hebben van problematische schulden niet in staat is zelf zijn of haar financiën te regelen, komt in aanmerking voor bewindvoering (beschermingsbewind). Een bewindvoerder beheert dan inkomsten en uitgaven en regelt alle financiële zaken. Deze vorm van budgetbeheer (pakket 3) is niet vrijwillig. Middels een beschikking van het Kantongererecht wordt Zorgbewind Nederland gemachtigd uw financiën te regelen. Hierbij wordt de cliënt handelingsonbevoegd voor zijn/haar financiële huishouding. Een goede samenwerking is hier van belang. Het belang van de zelfredzaamheid van de cliënt staat voorop.

 

Dat u uw financiën niet zelf kunt regelen, kan verschillende oorzaken hebben. Misschien ziet u slecht of helemaal niet, bent u analfabeet, hebt u een verslaving of psychische problemen. Lukt het door een van dat soort dingen niet uw geld goed te beheren? Dan biedt Zorgbewind Nederland mogelijkheden om uw financiële administratie te beheren. Het betreft hier uw goederen (zaken en vermogensrechten). Bij bewindvoering neemt u gedurende een langere periode afstand van uw financiële belangen. Zorgbewind Nederland ziet hier na om beheert deze en probeert financiële mogelijkheden te verruimen. Een bewindvoerder van Zorgbewind Nederland staat u in en buiten rechte bij. Er wordt niet alleen naar uw financiën gekeken maar ook naar uw rechtspositie. Beschermingsbewind is geregeld in Titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (art. 431 e.v.).

Taken van de bewindvoerder

 • Het ontvangen van uw onderbewindgestelde inkomen en vermogen
 • Controleren of uw inkomen niet onder de beslagvrije voet komt
 • Controleren of u in aanmerking komt voor inkomensondersteunende maatregelen
 • Het uitvoeren van het door ons opgestelde plan van aanpak
 • Het uitvoeren van de betalingen conform het opgestelde budgetplan
 • Betalingsregelingen bij betalingsachterstanden of beheersbare schulden
 • Cliënt voorbereiden en begeleiden bij schuldhulpverlening (minnelijk traject en WSNP)
 • Belastingaangifte box 1
 • Kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Aanvragen huur- en zorgtoeslag
 • Reguliere handelingen met betrekking tot de onder bewind gestelde goederen
 • Regelmatig contact met u op basis van de gemaakte afspraken, contact per telefoon en mail, tot het sturen van een schriftelijk maandoverzicht
 • Naar zittingen van de kantonrechter
 • De jaarlijkse rekening en verantwoording aan de kantonrechter
 • Contact onderhouden met de diverse instellingen waarmee u te maken heeft als het gaat om uw onder bewindgestelde inkomen en vermogen
Bewindvoering | Zorgbewind Nederland
 • Behandeling en/of doorzending van uw post
 • Aanschrijven schuldeisers
 • Ingang zetten van schuldhulpverlening of aanmelden voor WSNP
 • Voorkomen van of als dat niet lukt begeleiding bij ontruiming

Meld je vrijblijvend aan bij Zorgbewind Nederland! Wij willen je graag helpen met je financiën en/of schulden!

Voor wie is er Bewindvoering

Bewindvoering bedoeld voor meerderjarigen die bijvoorbeeld:

Diverse problemen
door verschillende oorzaken schulden hebben gekregen
Ontslag of...
door verlies van baan of de teruggang van 2 inkomens naar 1 inkomen in de financiële problemen zijn geraakt
Familieomstandigheden
door verlies van hun partner tijdelijk of langdurig niet in staat zijn de financiën te beheren
Beperking
een beperking of een ziekte hebben en daardoor onvoldoende in staat zijn zelf hun financiën te beheren

Hoe lang duurt het bewind?

En wat valt er allemaal onder het bewind?

De termijn voor bewindvoering en welke goederen daaronder vallen wordt door de kantonrechter bepaald.

Bewindvoering kan beëindigd worden wanneer iemand vindt dat hij of zij zelf weer in staat is om de financiële verantwoordelijkheid weer te nemen. In dat geval kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. Hiervoor wint de kantonrechter de benodigde informatie in bij de bewindvoerder en doet aan de hand daarvan uitspraak.

Bewindvoering | Zorgbewind Nederland

Hoe vraag je Bewindvoering aan?

Bewindvoering kun je aanvragen via de kantonrechter. Je kunt dit zelf doen, maar kunt dit ook laten verzorgen door Zorgbewind Nederland.

Meld je vrijblijvend aan bij Zorgbewind Nederland, wij willen je graag leren kennen en waar mogelijk bijstaan!