Disclaimer


Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Zorgbewind Nederland BV.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Auteursrecht voorbehouden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgbewind Nederland BV openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Zorgbewind Nederland BV
Tasveld 10-8
8271 RW IJsselmuiden
Nederland
T +31(0)85- 0704178
info@zbn.nu
www.zbn.nu
KvK No 65872320
NL96 ABNA 0551 4073 60